Foto: Elina Carlstein/Skissernas Museum
Foto: Elina Carlstein/Skissernas Museum

Forskningsprojekt

Digitalisering och tillgängliggörande av museets samlingar

Generösa anslag från Riksbankens Jubileumsfond och Crafoordska stiftelsen har möjliggjort ett treårigt digitaliseringsprojekt med målet att göra Skissernas Museum till ett centrum för forskning kring offentlig konst och den skapande processen. Syftet med projektet var att tillgängliggöra museets samlingar genom digitalisering och fullständig komplettering av museets konstdatabas för att stimulera och främja ny och framtida forskning om offentlig konst och konstnärliga processer i ett flervetenskapligt perspektiv.

I projektet har museiassistenter, konservatorer och fotografer arbetat med att inventera och digitalisera samlingarna samtidigt som bevarandeförhållandena setts över. Tillgängligheten till samlingarna har ökat avsevärt samtidigt som originalskisserna bevaras från onödigt slitage.

Boken om offentlig konst som kulturarv

Offentlig konst – ett kulturarv, tillsyn och förvaltning av byggnadsanknutens konst var namnet på ett forskningsprojekt som genomfördes 20112013 av Statens konstråd tillsammans med Skissernas Museum, Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet och Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Projektet finansierades av Riksantikvarieämbetets forsknings- och utvecklingsprogram för det moderna samhällets kulturarv. Skissernas Museums samlingar och arkiv var en viktig resurs för projektets 25 fallstudier. Museet var också värd för två seminarier då experter inom konst och kulturarv diskuterade olika frågeställningar kring den offentliga konsten.

Projektet redovisas av Karin Hermerén och Henrik Orrje i publikationen Offentlig konst – Ett kulturarv (2014). Texten utgår från det svenska välfärdssamhällets framväxt under 1900-talet och de stora offentliga satsningar som gjordes på konstverk och miljöer, vilka idag riskerar att förstöras eller försvinna. Vi får ta del av hur de stora samhällsförändringarna påverkar den byggnadsanknutna konsten. Offentliga byggnader har idag tagits över av privata fastighetsbolag, och täta ägarbyten liksom byte av verksamhet påverkar tillsynen och underhållet av konsten. Dessutom ses den offentliga konsten, till skillnad mot äldre kulturmiljöer, inte som en del av fastigheten eller platsen och skyddas därmed inte av kulturmiljölagstiftningen. Om den byggnadsanknutna 1900-talskonsten ska kunna bevaras för framtiden måste experter från områdena offentlig konst och kulturmiljö samarbeta i större utsträckning än idag. En nationell sammanställning över den offentliga konsten måste skapas och värderingsprinciper bör utarbetas. Lagar och bidragssystem behöver ses över så att de också inkluderar offentlig konst i 1900-talsmiljöer. Skissernas Museum framhålls som en självklar auktoritet inom området, och man föreslår att museet ges ett ökat ansvar för dokumentation, förmedling, rådgivning och forskning kring den offentliga konsten och dess skissmaterial.

Offentlig konst – Ett kulturarv finns att köpa i nätbokhandeln och i museets butik. På Statens konstråds hemsida kan du ladda ner boken i en gratis pdf-version.

Masterkurs: Konst i det offentliga rummet

Skissernas Museums samlingar och arkiv är en självklar resurs för den nyinrättade kursen Konst i det offentliga rummet, som hösten 2014 ingick i ett masterprogram vid Avdelningen för konsthistoriska och visuella studier, Lunds universitet. Museichefen, Patrick Amsellem, föreläste om minnesmärken och som kurslitteratur användes boken Offentlig konst – Ett kulturarv, en forskningsrapport som museets bidragit till. Museet arrangerade seminariet Offentlig konst – Ett kulturarv i fara som ett obligatoriskt kursmoment. Studenterna utnyttjade också museets samlingar för sina projektarbeten. Kursen var ett nytt och givande samarbete mellan konstinstitutionen och museet.