• Stängt

Om museet

En kvinna med ett anteckningsbok i famnen tittar i en låda i arkivskåpet i Svenska salen. Hon har en penna i sin mun.

Skissernas Museum är en del av Lunds universitet och utgör en plattform för tvärvetenskapliga samtal kring kreativitet, den skapande processen och frågor som rör våra offentliga rum – en mötesplats för gränsöverskridande samverkan.

Museet tar årligen emot ett stort antal forskar- och studentbesök och utöver samlingen på över 30 000 skisser finns även omfattande arkiv tillgängliga för såväl forskare som studenter.

Sedan grundandet 1934 har korrespondensen mellan museet och konstnärer arkiverats och många konstnärer har donerat sina privata brevsamlingar, vilket har resulterat i ett omfattande brevarkiv. Museet har också ett bild- och klipparkiv, vilket består av ca 150 000 artiklar som berör offentlig konst från svenska och internationella dagstidningar och tidskrifter från 1930-talet fram till idag. Här finns även konstnärers projektbeskrivningar samt dokumentära fotografier över konstverkens tillkomst. På museet finns även ett referensbibliotek med litteratur som rör offentlig konst.

Dessa arkiv ger tillsammans med samlingen möjligheter att ta del av inte bara den offentliga konstens tillblivelse utan även offentliga debatter kring verken, jurymotiveringar, recensioner samt konstnärernas egna tankar kommunicerade i brev och personliga anteckningar.

Skissernas Museum och OBL

OBL står för ”objektbaserat lärande” och är en pedagogisk metod där studenter hanterar fysiska objekt vilket stimulerar djupinlärning. Metoden är väl förankrad i forskning och kan tillämpas på vitt skilda discipliner. OBL innebär ett inkluderande tillvägagångssätt som bryter ner klassrumshierarkier, tränar kritiskt tänkande och leder till ökat studentvälmående. Det är ett utmärkt verktyg för dig som är intresserad av pedagogisk utveckling och vill främja dina studenters studiesociala gemenskap.

Studenter tittar på ett föremål i museet.
Foto: Johan Persson

De pedagogiska fördelarna med OBL

Mötet med föremål kontextualiserar lärandet och ger studenterna något att fästa kunskapen vid, vilket förbättrar förståelsen av abstrakta och teoretiska begrepp. Eftersom flera sinnen aktiveras skapas starka upplevelser som stimulerar minnesförmågan. Museimiljön tar lärare och studenter utanför den typiska klassrumssituationen och uppmuntrar till olika sorters inlärning. Arbetssättet bygger på dialog mellan studenter, lärare och museipersonal där studenternas nyfikenhet leder dem framåt mot ett aktivt kunskapsproducerande, samtidigt som de tränas i att kommunicera ämnesmässig kunskap lättbegripligt, även till personer med annan vetenskaplig kompetens. Sist men inte minst tycker många studenter att det är engagerade och roligt att arbeta hands-on med föremål.

Hur går det till?

Lärare vid Lunds universitet kan boka in OBL-tillfällen för sig och sina studenter på Skissernas Museum. Undervisningen kan ske enskilt eller i grupp, vid ett eller flera tillfällen och på alla akademiska nivåer. Studenterna arbetar utifrån konstverk som väcker ämnesrelevanta frågeställningar. Det kan röra sig om semantik för språkstudenter, upphovsrättsfrågor för juridikstudenter, konstens hälsoeffekter för vårdutbildningar eller strategier för forskningskommunikation för studenter inom teknik och naturvetenskap. Tillfällena är alltid skräddarsydda och innebär ett aktivt samarbete mellan lärare och museipersonal.

Kontakta oss

Är du intresserad av att använda OBL i din undervisning?
Kontakta Karin Annebäck, koordinatorer för värdskap och förmedling, på:

karin-linnea.anneback@skissernasmuseum.lu.se